Paperback Æ Boża podszewka MOBI Ê

Paperback  Æ Boża podszewka MOBI Ê Bo a podszewka jest opowie ci o losie niesfornej kobiety ze szlacheckiego za cianka na Wile szczy nie, jej rodzinie oraz wydarzeniach, jakie mia y tam miejsce od pocz tku naszego wieku po drug wojn wiatow , Wszystko osnute jest na tle wspomnie matki i moich A jednak nie wszystko odpowiada prawdzie Takich Juryszek nie ma na mapie Jedna z kuzynek po obejrzeniu mojej sztuki Wijuny wysz a zbulwersowana Sk d u ciebie takie dziwne skojarzenia spyta a Musia a to wszystko wymy le Tak wi c i Bo podszewk w pewnym sensie wymy li am W ko cu jest to powie , a nie pami tnik Nie pisa am jej ani z t sknoty, ani z sentymentu do Wile szczyzny, ale z fascynacji i mi o ci do ludzi tam yj cych i w imi tego niech jej b dzie wiele przebaczone Teresa Lubkiewicz Urbanowicz Bo a podszewka ma jeszcze jedn cz , o ile dobrze zrozumia am kontynuacj los w Mary ki i Gieni I cho pierwsz cz oceniam wysoko, nie si gam po drug Dlaczego W a nie dlatego, e Bo a podszewka 2 jest zapowiedziana jako kontynuacja a to, czego dowiadujemy si z ostatniego rozdzia u ksi ki, kt r przeczyta am, zostawi o we mnie rozkoszn niepewno , al i nadziej , kt rych nie chc rozwiewa Powiem tak Bo podszewk czyta o mi si bardzo r nie Momentami by am wniebowzi t Bo a podszewka ma jeszcze jedn cz , o ile dobrze zrozumia am kontynuacj los w Mary ki i Gieni I cho pierwsz cz oceniam wysoko, nie si gam po drug Dlaczego W a nie dlatego, e Bo a podszewka 2 jest zapowiedziana jako kontynuacja a to, czego dowiadujemy si z ostatniego rozdzia u ksi ki, kt r przeczyta am, zostawi o we mnie rozkoszn niepewno , al i nadziej , kt rych nie chc rozwiewa Powiem tak Bo podszewk czyta o mi si bardzo r nie Momentami by am wniebowzi ta i ni am o Juryszkach jak kiedy , dawno temu, o Srebrnym Gaju i Zielonym Wzg rzu Wie , kt rej nie ma na mapie , mimo ca ego swego okrucie stwa i brudu, na kartkach ksi ki staje si niekiedy pi kna, staje si z otym sio em, gdzie czas sp dza si na dojeniu kr w i pieleniu grz dek, i ka da zupa jest smaczna, ka da wie a mietanka jest nocn rozkosz , a r czki, kt rych niezno ne dzieci nie chc trzyma na ko drze, widzi tylko pan B g, akurat niezainteresowany Ale bywa o te inaczej A to przy okazji wybuch w wojen tu na szczeg ln uwag zas uguje na pewno Anusia, kt rej, cho by a tak pozytywn postaci , szczerze nie znosi am, a to przy okazij za lubin, o kt rych za ka dym z wielu raz w zwyczajnie nie chcia am czyta Bo tak na dobr spraw nie wydaje mi si , bym mia a prawo ocenia t ksi k pod wzgl dem przes ania Nie mam czego wybacza Wile szczy nie, a odraz napawa mnie fakt, e nieszcz liwie zakochana panna robi co dziwnego w maliniaku, podczas gdy dziecko z g ow jak sto bun podgl da j , by potem szanta owa i e rodzice porzucaj dzieciaki w podupadaj cym maj tku, bo boj si wojny i e Kazik jest taki a nie inny, i biedna Mary ka nie ma odpowiednich dokument w Bo a podszewka jest dla mnie pi kna i wzruszaj ca, niekiedy straszna, zazwyczaj bardzo prawdziwa Wiele si z niej nauczy am ciekawych i przydatnych rzeczy Urozmaici a moje niedojrza e wyobra enia Otworzy a oczy i skierowa a wzrok w stron , w kt r nigdy nie mia am potrzeby ani okazji patrze , a gdy spojrza am, zachwyci am si , lub mo e inaczej zacz am o tym my le i zainteresowa am si Za to nale y si i podszewce i autorce wielka pochwa a A za co nie Tego w a nie nie wiem Mo e za to, e cho Juryszki, wojna i bieda s jak najbardziej realne, to Mary ka k pi ca si w sadzawce ju nie, i ta kaszl ca Maria, stale umieraj cy ludzie, szale stwo gasn ce po to tylko, by zaraz zn w si niespodziewanie rozpali one te nie s realne, i troch si w tym gubi , i mo e dlatego nie jestem wielk fank tej prozy Czyli dlatego, w du ym skr cie, e jej nie rozumiem Dobrze jednak czyta si o czym , o czym nic si nie wie, je li jest napisane tak dobrze, i podane w tak fascynuj cej formie towarzyszenia siedmiomiesi cznej Tak, towarzyszenie Mary ce to niezwykle cenne do wiadczenie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *